logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat są brane pod uwagę m.in. następujące czynniki związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej:

−         koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,

−         koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,

−         koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia złożenia wniosku.

−        Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Jeżeli informacje publiczne:

−        nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z/s w Kup

−        mają być wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

wówczas przekazywane są one na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
W takim wypadku warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania określone zostaną odrębnie dla poszczególnych wniosków. 

−        Informacje o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezesa Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z/s w Kup   w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metryka

Liczba odwiedzin 2424
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:53:14
Zmodyfikował Michał Dańkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-16 11:53:14