logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Udostępnianie informacji

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

   1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2. wywieszenia informacji w siedzibie Stobrawskiego Centrum Medycznego  sp. z o.o. z/s w Kup, 
     w miejscu ogólnie  dostępnym,
   3. na wniosek osoby żądającej ( dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie 
       Informacji Publicznej ). 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę zakładu. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy podmioty te rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z/s w Kup powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 
2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z/s w Kup nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z/s w Kup poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji  w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Prezesa Zarządu  Stobrawskiego  Centrum Medycznego sp. z o.o. z/s w Kup.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i opiekunom prawnym lub faktycznym.

Pacjent przy przyjęciu upoważnia osoby, którym dokumentacja medyczna może być udostępniona zarówna za życia, jak i po jego śmierci.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi do wglądu na jego ustną prośbę lub na pisemny wniosek lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie  przez niego upoważnionej; natomiast w razie śmierci pacjenta – na pisemny wniosek osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nagłej śmierci pacjenta (jeżeli nie zdążył upoważnić osobę do wglądu lub odebrania dokumentacji), najbliższa rodzina, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny musi mieć orzeczenie sądowe upoważniające go do dostępu do dokumentacji medycznej.

 

  1. Dokumentacja udostępniana jest na miejscu w szpitalu w obecności personelu medycznego w godzinach nie zakłócających jego pracy w oddziale.
  2. Wgląd do dokumentacji odbywa się bez udziału innych pacjentów, z zachowaniem zasad prywatności.
  3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii potwierdzonych za zgodność oryginałem.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę. Jej wysokość reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 28 ust. 4.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 6485
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:52:07
Zmodyfikował Oliwer Grzona
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-20 10:59:53

Historia zmian