logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Przyjmowanie i załatwianie spraw

OBSŁUGA PACJENTA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

DNI – GODZINY ZAŁATWIANIA SPRAW

Szpital – Izba Przyjęć

całodobowo

Rejestracja w Poradniach w Kup:

- Kardiologicznej,

- Chorób Płuc dla Dorosłych,

- Chorób Płuc dla Dzieci,

- Reumatologicznej

- Rehabilitacyjnej

rejestracja telefonicznie lub osobiście

tel. 77/427-47-07, 508-287-465

w godzinach otwarcia poradni

Rejestracja w Poradni Rehabilitacyjnej

w Pokoju

rejestracja telefonicznie lub osobiście

tel. 77/406-54-50 (56)

w godzinach otwarcia poradni

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Pokoju

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju

poniedziałek, środa (7:00-18:00)

wtorek, czwartek, piątek (7:00-17:00)

rejestracja od 7:00 do 14:30

tel. 77/40-65-463

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Kup

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci w Kup

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Kup

poniedziałek - sobota (7:30-19:00)

rejestracja

(poniedziałek-piątek od 7:00 do 14:30

tel. 77/42-74-717

Zakład Diagnostyki Obrazowej

w dni robocze od 8:00 do 18:00

(całodobowo dla pacjentów szpitala)

tel. 77/ 40-32-867

Zakład Diagnostyki Endoskopowej

w dni robocze od 7:00 do 14:35

telefonicznie lub osobiście,

tel. 77/ 40-32-849

Laboratorium

w dni robocze

od 7:15 do 9:00 i od 12:00 do 15:00

(całodobowo dla pacjentów szpitala)

tel. 77/ 40-32-868

Administracja SCM Sp. z o.o. z/s w Kup

w dni robocze od 7:25 do 15.00

Kasa

w dni robocze od 7:25 do 15:00

Przyjęcia pacjentów zgłaszających się do szpitala odbywają się w Izbie Przyjęć:

w trybie planowym - od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza oraz w razie wydania przez uprawniony organ decyzji o przymusowej hospitalizacji. Pacjenci zgłaszający się do szpitala powinni w dniu zgłoszenia posiadać:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 2. skierowanie do szpitala lub decyzję o przymusowej hospitalizacji.

w trybie nagłym - pacjenci przyjmowani są bez skierowania przez całą dobę z powodu stanu zagrożenia życia i zdrowia, wypadku, urazu, zatrucia.

w trybie nagłym ze wskazań lekarskich - pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem przez całą dobę.


Przyjęcia pacjentów do poradni specjalistycznych oraz zakładów diagnostycznych odbywają się po uprzedniej rejestracji na podstawie:

 1. Skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.
 2. Dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skierowanie nie jest wymagane przy rejestracji do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry

oraz dla osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - 
  w zakresie lecznictwa odwykowego

Skierowanie może być wystawione na jednorazową konsultację lub jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga – lekarz wystawia skierowanie z prośbą o otoczenie chorego stałą opieką specjalistyczną. Oznacza to, że na podstawie jednego skierowania pacjent zostaje pod opieką poradni aż do momentu wyleczenia.

Informacji dotyczących czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia medycznego udziela Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki, Zakłady Diagnostyczne oraz rejestracje poradni.

ZAŁATWIANIE  SPRAW  W  KOMÓRKACH  ADMINISTRACYJNYCH

Załatwianie spraw w SCM sp. z o. o. z/s w Kup następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza Kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o działalności leczniczej.

Korespondencję skierowaną do SCM sp. z o.o. z/s w Kup przyjmuje sekretariat, rejestruje ją w rejestrze kancelaryjnym i przedkłada do wglądu Prezesowi Zarządu szpitala lub upoważnionej przez niego osobie. Następnie zgodnie z dekretacją Prezesa, sekretariat przekazuje za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym pisma do załatwienia kierownikom właściwych komórek organizacyjnych lub pracownikom samodzielnych stanowisk. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy w ramach powierzonych im zakresów obowiązków.

Informacji o sposobie załatwienia sprawy udzielają: sekretariat, pracownicy samodzielnych stanowisk i kierownicy komórek organizacyjnych SCM sp. z o.o. z/s w Kup.

SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SCM sp. z o.o. z/s w KUP PRZYJMUJĄ:

 1. Prezes Zarządu SCM sp. z o. o., ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, Tel. 77 40 32 850, fax. 77 40 32 853.
 2. Pełnomocnika Zarządu ds. Pacjenta: Bożena Fałkowicz, godz. przyjmowania: 
  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00
  , tel.77 40 32 864, kom. 501-103-930; e-mail: przelozona@szpital-kup.eu
 3. Opolska Izba Lekarska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
  ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole,tel.77 45 37 572, fax. 77 454 67 09.
 4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 44 15 198
 5. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Sekcja Skarg 
  i Wniosków oraz List Oczekujących, tel. 77 40 20 182, infolinia 77 194-88, 
  tel./fax 77 40 20 101 (sekretariat).
 6. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel. 22 63 49 600.
 7. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa ul. Młynarska 46; infolinia 0 800 190 590 (pn. – pt. 8:00 – 20:00), tel. (22) 532 82 50, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 8. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 53 10 300, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
 9. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii-Oddział Opole, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole.

Metryka

Liczba odwiedzin 7242
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:50:21
Zmodyfikował Oliwer Grzona
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-20 10:58:59

Historia zmian